52010DC2020

Finansų inžinerijos prekybos strategijos.

Daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymas sudarant investicijų portfelį Baigiamojo darbo vadovas doc.

Forex strategija \

Raimonda Martinkutė-Kaulienė Anotacija lietuvių k. Daugelyje teorijų tiriant investicijų portfelių sudarymą atsižvelgiama į istorinius finansinių priemonių duomenis.

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti finansų inžinerijos bakalaurus, gebančius savo profesinėje veikloje pritaikyti įgytas finansų mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek inovatyvias finansines priemones, tiek finansų sistemos pažinimo būdus, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pasiekimus. Studijų rezultatai: Žinios - Žino inžinerijos principus, matematikos, informatikos ir humanitarinių mokslų koncepcijas, reikalingas plačios pasaulėžiūros suformavimui ir geba jas taikyti siekiant kompleksiškai ir sistemiškai pažinti, vertinti ekonominius, finansinius, mokslo ir technologijų pažangos reiškinius, būtinus finansų sistemos suvokimui ir tinkamam finansų valdymo funkcijų atlikimui. Gebėjimai tirti - Geba vykdyti tyrimus, leidžiančius konkretizuoti finansinių rezultatų konstruktyvų taikymą besikeičiančiose ir netipinėse sąlygose, pagrindžiant finansinių vertinimų ir finansinių sprendimų poreikį įvairiose srityse, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą.

Tačiau, siekiant gauti didesnę grąžą, reikalinga išsami analizė, todėl finansinėms priemonėms atrinkti reikalingas kompleksiškas vertinimas. Todėl šio darbo tikslas yra sukurti investicijų portfelio sudarymui skirtą modelį remiantis daugiakriteriais metodais ir įvertinti jo efektyvumą investuojant į Baltijos šalių vertybinius popierius.

Mobiliajame telefone ar kompiuteryje jis elgiasi kaip draugas, kuris atpažįsta balsą, gavus pranešimą užsienio kalba jį išverčia į gimtąją kalbą. Dažnai kyla klausimas: iš kur ta dėžutė viską žino? Dirbtinis intelektas sugeba atpažinti veidus fotonuotraukose, padeda mums pasirinkti tinkamą pirkinį ir net įkyriai siūlo prekes, nors mums jų nebereikia.

Magistro darbe investicijų portfelio sudarymo modeliui sukurti remiamasi daugiakriteriais vertinimo metodais, kurie leidžia susisteminti visus reikalingus veiksnius ir atlikti į portfelį įeinančių akcijų kompleksinį vertinimą. SAW ir entropijos metodai leidžia išvengti didelio subjektyvumo ir atrinkti patraukliausias akcijas investuotojui, pagal mokslininkų ir ekspertų rekomenduojamus kriterijus.

Šiame darbe pateiktas dviejų žingsnių investicijų portfelio sudarymo modelis apima verslo sektorių ir akcijų vertinimo kriterijų parinkimą, svorių nustatymą pritaikant daugiakriterius SAW, AHP ir entropijos metodus. Siekiant įvertinti siūlomo portfelio sudarymo metodo rezultatus, sudaromos dar penkios portfelio variacijos ir lyginami gauti rezultatai, remiantis rizikos, grąžos ir Sharpo rodikliais.

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci.

Darbe atliktas tyrimas parodė, kad naujuoju metodu gauto portfelio rezultatai generavo efektyviausią rizikos panaudojimą grąžai uždirbti. Magistro darbe taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, lyginimas, finansinių ataskaitų analizė, statistinių duomenų analizė, daugiakriteris duomenų vertinimas, SAW, AHP ir entropijos metodai bei grafinis duomenų vaizdavimas.

Darbą sudaro trys dalys: įvadas, investicijų portfelio sudarymo teorijos analizė, investicijų portfelio finansų inžinerijos prekybos strategijos metodika, dviejų žingsnių investicijų portfelio sudarymas ir vertinimas, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis — 75 p.

Apie katedrą

Atskirai pridedami darbo priedai. Raktiniai žodžiai: investicijų portfelis, daugiakriteriai metodai, verslo sektoriai, akcijos, vertinimo kriterijai, svoriai, atranka. Anotacija užsienio k.

tendencijų prekybos sistemos taisyklės prekybos sistemų pavyzdžiai

Many theories take into account historical data on financial instruments when researching investment portfolios. However, in order to obtain higher returns, a thorough analysis is required, so a complex assessment is needed to select financial instruments.

akcijų rinkos investavimo galimybės investuoti 2021 m

Therefore, the aim of this work is to develop a model for investment portfolio formation based on multi-criteria methods and to evaluate its efficiency in investing in Baltic securities. The master's thesis is based on multi-criteria valuation methods, which allow to systematize all the necessary factors and perform a complex valuation of the shares included in the portfolio. SAW and entropy methods allow to avoid high subjectivity and select the most attractive stocks for the investor, according to the criteria recommended by scientists and experts.

The two-step investment portfolio formation model presented in this work includes the selection of business sectors and stock valuation criteria, weighting using multi-criteria SAW, AHP and entropy methods.

In order to evaluate the results of the proposed portfolio method, five more portfolio variations are made and the results obtained are compared on the basis of risk, return and Sharpo indicators.

52010DC2020

The research carried out in the work showed that the dvejetainiai variantai nemokami mokymai of the portfolio obtained by the new method generated the most efficient use of risk to earn a return. The following research methods were used in the master's thesis: analysis of scientific literature, systematization, comparison, analysis of financial statements, analysis of statistical data, multi-criteria data evaluation based on SAW, AHP and entropy methods and graphical representation of data.

Structure: introduction, analysis of investment portfolio formation theory, investment portfolio formation methodology, two-step investment portfolio finansų inžinerijos prekybos strategijos and evaluation, conclusions and suggestions, references. Thesis consist of: - 75 p. Appendixes included.

  • Pasirinkimo sandorių galiojimo pabaigos data
  • Kaip užsidirbti pinigų prekybos akcijų opcionais

Raktiniai žodžiai: investment portfolio, multi-criteria methods, business sectors, stocks, valuation criteria, weights, selection. Studento vardas, pavardė.

geriausia savaitės prekybos strategija rsi strategijos prekybinis vaizdas